Súťaž o pobyt

súťaž o pobyt Wellness Patince

Vyhrajte pobyt vo Wellness Hoteli Patince****

 

Odpočiňte si od každodenných starostí vo wellness hoteli na juhu Slovenska, ktorý patrí medzi top atrakcie Nitrianskeho kraja. Celoročný bazénový a saunový svet je ideálnym miestom na relax. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, pre ktoré je počas tematických pobytov pripravený bohatý program. 

Chcete vyhrať pobyt u nás? Zapojte sa do súťaže a vyhrajte pobyt pre dve osoby v hodnote 299 eur. 

 

Pre zapojenie sa do súťaže stačí zadať svoju e-mailovú adresu a potvrdiť prihlásenie sa vo vašej e-mailovej schránke, čím sa prihlásite na odber na našich noviniek. 

Na Vašu emailovú adresu bol zaslaný potvrdzujúci email.

Prihlásenie sa nepodarilo, skúste neskôr prosím.

Používateľ s týmto emailom už je prihlásený.

O čo súťažíme?

 

V hre je pobyt Classic 2 osoby na 2 noci v hodnote 299 €. Zahŕňa:

  • 2 noci vo Wellness Hoteli Patince **** v komfortnej dvojlôžkovej izbe Standard pre 2 osoby
  • polpenziu: raňajky a večera formou bufetových stolov alebo výberom zo 4-chodového menu
  • neobmedzený vstup do bazénového a saunového sveta
  • neobmedzený vstup do fitness centra
  • relaxačný program vo vyhradených dňoch

 

 

 

Štatút Súťaže o pobyt pre 2 osoby na 2 noci

Spoločnosť WELLNESS s.r.o. vyhlasuje súťaž o pobyt pre dve osoby vo Wellness hoteli Patince****. Súťaž sa koná podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

I. Predmet súťaže

Organizátorom súťaže s názvom “Súťaž o pobyt pre 2 osoby na 2 noci” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť WELLNESS s.r.o., so sídlom Patince 431, 946 39, IČO: 35 844 965, (ďalej len „organizátor“). Pre zapojenie sa do súťaže stačí zadať svoju e-mailovú adresu a potvrdiť prihlásenie sa vo vašej e-mailovej schránke, čím sa prihlásite na odber našich noviniek. Súťaž prebieha od 24. februára do 9. marca 2020.

II. Súťažiaci a osobné údaje

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktokoľvek, kto splnil podmienky súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení o novinkách, ponúkaných produktoch a seminároch prevádzkovateľa a to formou newsletter správ prostredníctvom elektronickej pošty.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.wellnesspatince.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

Organizátor prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania údajov pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele newsletter správy.

V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho Facebook nicku alebo mena a priezviska. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že:

  • je občanom SR;
  • je plnoletý alebo
  • nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 24. 02. do 09. 03. 2020. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania súťaže zadať svoju e-mailovú adresu a potvrdiť prihlásenie sa v jeho e-mailovej schránke, čím sa prihlási na odber našich noviniek. Používanie viacerých identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz. Súťaž bude ukončená 09. 03. 2020 o polnoci. Zo všetkých zapojených súťažiacich v čase trvania súťaže na www.wellnesspatince.sk (ak súťažiaci zároveň splnil ďalšie pravidlá súťaže), organizátor vyžrebuje 1 výhercu. Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV.

IV. Cena pre výhercu

Víťaz získa pobyt pre 2 osoby na 2 noci vo Wellness Hoteli Patince****. Cenu do súťaže poskytuje organizátor.

V. Odovzdávanie výhry

Organizátor do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže určí výhercu a požiada ho, aby do e-mailu napísal organizátorovi meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu, na ktorú je možné zaslať poukaz na pobyt pre dve osoby. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný organizátorom súťaže, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

VI. Záverečné ustanovenia

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke www.wellnesspatince.sk. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke www.wellnesspatince.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody.

Dátum vydania pravidiel: 18.02.2020